Najväčší majetkový presun od „víťazného“ februára?

„Prieskumy ukazujú, že viac 70% rodín nezvládne prechod majetku z prvej na druhú generáciu. Jedným z kľúčových dôvodov je absencia plánu, ako tento prechod realizovať“

Staršia generácia by preto mala spolupracovať s mladšou a plánovať tieto zmeny dostatočne dlho vopred. Pre staršiu generáciu býva niekedy veľmi ťažké pochopiť, že deti budú k podnikaniu pristupovať inak. To však nemusí byť nevyhnutne negatívna správa. Žiaľ, ani zaručene pozitívna. Veľa zakladateľov sa taktiež príliš dlho „bráni“ odovzdaniu právomocí, ktoré súvisia s riadením podniku a rozhodujúcich vzťahov. Nenechávajú svoje deti samostatne rozhodovať – majú jednak obavy z ohrozenia vlastnej autority a bojujú so zmenou akéhokoľvek druhu. Absencia vôle odovzdať kompetencie okrem iného spôsobuje, že budovanie biznis vzťahov medzi súrodencami zostane na nich samých, čo sa nemusí vždy stretnúť s úspechom.

Zdieľané ciele a obmedzená autonómia

Vytvorenie dobre fungujúceho súrodeneckého tímu si vyžaduje, aby súrodenci mali jasne stanovený spoločný cieľ a aktívne hľadali východisko, odkiaľ sa odrazia. Je pre nich dôležité, aby našli spoločnú reč a odpovedali si na nasledovné otázky:

 • Prečo chceme podnikať spoločne?
 • Čo znamená vlastníctvo časti rodinnej firmy pre každého z nás?
 • Aké sú naše hodnoty, vízia a ciele nášho podnikania?
 • Akým spôsobom chceme dosiahnuť úspech?

Podmienky úspešného odovzdania rodinnej firmy

Úspech generácie spoločne podnikajúcich súrodencov závisí od ich schopnosti zamerať sa na vyššie ciele než sú individuálne záujmy každého z nich. Ide tu o čiastočnú stratu individuálnej autonómie, keďže je potrebné spolupracovať a robiť spoločné rozhodnutia. Pokiaľ niektorý zo súrodencov dúfa, že jedného dňa bude rozhodovať „sám, rovnako ako otec“, bude veľmi pravdepodobne sklamaný.

Súrodenecké tímy budú efektívne v prípade, ak dokážu:

 • rešpektovať ostatných a tento rešpekt aj prejavovať
 • poznať samého seba a tiež hranice, kde končí individuálny záujem a začína záujem iných
 • vyjasniť si a prevziať zodpovednosť za svoje vlastné pocity („Nie je úlohou druhých, starať sa o to, ako sa cítim a konať tak, aby som sa cítil lepšie. To je mojou úlohou.“)
 • porozumieť cieľom všetkých súrodencov a pomáhať pri ich dosahovaní
 • prijímať a tolerovať vzájomné odlišnosti a vyhnúť sa vzájomnému posudzovaniu
 • vcítiť sa do druhých, ale nemyslieť si, že viem, ako premýšľajú
 • naučiť sa počúvať názory ostatných.

V dlhodobom horizonte je súdržnosť súrodencov dôležitejšia než akékoľvek iné rozhodnutia. Spoločne sú silnejšími, než keby figurovali jednotlivo. To platí s ohľadom na všetky obchodné a rodinné problémy, s ktorými budú súrodenci konfrontovaní v priebehu rokov. Ak budú vzťahy súrodencov štandardné a budú žiť ako jedna rodina, bude pre nastupujúce generácie vybudovaný pevný základ.

Spoločná história ovplyvní spoločnú budúcnosť

Proces prechodu majetku, kompetencií, pravidel jeho riadenia a vzťahu súrodencov už ako budúcich vlastníkov môžu v tomto období ovplyvniť rôzne udalosti z minulosti. Tie nemusia byť na prvý pohľad všetkým zainteresovaným zrejmé. Pre pozorovateľov z prostredia mimo rodiny by sa mohli niekedy zdať až absurdné, avšak keďže ide o veľmi citlivú záležitosť, je možné predpokladať, že na povrch vyplávajú menšie alebo väčšie minulé krivdy. Pre všetkých zúčastnených je dobré tieto otvorené rany spoločne doriešiť a nepodceňovať ich význam. Neriešený konflikt, nech sa môže zdať komukoľvek triviálny, môže pre druhú stranu znamenať mnoho a v čase sa jeho význam zväčší a bude eskalovať práve vtedy, keď to rodina bude najmenej potrebovať.
V procese transformácie rodinného majetku je potrebné, aby bola téme neriešených problémov a možných krívd venovaná pozornosť a úprimnosť voči sebe navzájom je v tomto čase namieste.

Hodnoty a vízie

Rodiny sú obvykle zviazané spoločnou históriou, tradíciami a hodnotami. Čas venovaný spoločnej identifikácii a reflexii týchto zdieľaných hodnôt pomáha súrodencom budovať ich spoločný zámer a objasniť si priority ich partnerstva. To podstatným spôsobom určuje kontext mnohých ďalších rozhodnutí.

Rodinné hodnoty sú základom rodinnej a obchodnej kultúry a je dôležité, aby sa súrodenci na nich zhodli. Rodinné hodnoty silne ovplyvňujú rozhodnutia a priority definujúce smerovanie podniku i jednotlivých rodín. Súrodenci musia zrozumiteľne sformulovať, ako zdieľané hodnoty ovplyvňujú ich víziu rodinnej spolupráce v podniku.

Je pre vás problematika presunu majetku alebo odovzdania firmy aktuálna? Ozvite sa nám a radi s vami preberieme všetko, čo sa týka témy nástupníctva.

Prečítajte si ďaľšie články

4. mája 2022

Ako odovzdať rokmi budovaný majetok potomkom?

Prečítať viac

19. mája 2022

Fórum „Rodinný biznis 2022“

Prečítať viac

25. mája 2022

Kroky vedúce k ochrane rodinného majetku – odborný seminár

Prečítať viac