Ako ochrániť rodinný majetok v prípade rozvodu či dedičstva

Rodinné podnikanie má svoje nesporné výhody, ale môže mať aj úskalia. Každá rodina má svoj totiž vlastný príbeh a vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny nemusia byť vždy optimálne. Kým počas života zakladateľa môže firma bez problémov fungovať, situácie ako rozvod či úmrtie v rodine môžu výrazne zasiahnuť aj do chodu rodinného podniku. Na túto situáciu by sa zakladatelia rodinných firiem a ich nástupníci mali pripraviť vopred. Jednak tým zamedzia možným sporom medzi členmi rodiny, ale takisto sa môžu ľahšie vyhnúť roky vlečúcim sa súdnym procesom, ktoré môžu v konečnom dôsledku ohroziť aj fungovanie firmy. Prečo je teda dôležitá úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyrieši závet a na čo môže poslúžiť nadačný fond? Odpovede na tieto otázky nájdete nižšie.

Zúženie alebo zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Keď dvaja ľudia vstupujú do manželského zväzku, štandardne pristupujú aj k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, takzvanému BSM. Súčasťou BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva (s výnimkou darov, dedičstva, predmetov osobnej spotreby či vecí nadobudnutých reštitúciou). Nie každé manželstvo však vyjde a ak sa manželia pri rozvode vopred nedohodnú na majetkovom vyrovnaní, vysporiadanie a s tým spojené súdne pojednávania môžu trvať roky. Okrem toho, že rozvod neraz výrazne poznačí vzťahy v celej rodine, často ovplyvní aj chod a vlastníctvo rodinného podniku.

Kým v zahraničí sú bežné predmanželské zmluvy, ktoré môžu snúbenci uzatvárať pred vstupom do manželstva a ktoré môžu problém s majetkovým vysporiadaním vyriešiť, slovenské právo tento inštitút nepozná. Avšak, počas manželstva je možné BSM zúžiť alebo zrušiť, pričom dohoda o zúžení BSM musí mať formu notárskej zápisnice a o zrušení BSM môže rozhodnúť len súd.

Zúženie či zrušenie BSM je pragmatický krok, ktorý nespochybňuje lásku ani dôveru manželov, no môže mať zásadný význam pre rodinnú firmu a jej zamestnancov. Jednoznačnejšie vymedzuje štruktúru vlastníctva a riadenia, môže minimalizovať potenciálne konflikty medzi manželmi, ak sa ich vzťah zhorší alebo skončí a môže firmu ochrániť firmu pred možnými právnymi spormi alebo inými problémami, ktoré by mohli vzniknúť či už v dôsledku rozvodu, alebo v prípade finančných problémov jedného z manželov. Podnikanie tak bude môcť pokračovať bez väčších prerušení a zároveň sa tým zabezpečí ochrana rodinného majetku.

Prečo je potrebné riešiť závet

Smrť je súčasťou života a každý zakladateľ firmy, alebo jeho nástupca by sa mal s predstihom zamyslieť nad tým, čo bude s rodinnou firmou, ak tu on raz nebude. Tento problém môže vyriešiť závet, ktorý je  dôležitým nástrojom na riadenie majetku a dedičstva v rodinnom podniku. Taktiež pomáha zabezpečiť kontinuitu a stabilitu podnikania aj v prípade zmien, ktoré môžu v rodine nastať.

V závete môže vlastník firmy určiť, kto bude riadiť a vlastniť firmu po jeho úmrtí. To pomáha predísť nejasnostiam a hádkam medzi oprávnenými dedičmi. Ak je firma vlastnená viacerými členmi rodiny, závet môže určiť, ako sa majetok firmy rozdelí medzi dedičov. Závet môže taktiež stanoviť jasné postupy pre náhradu vedenia v prípade, ak človek zodpovedajúci za riadenie firmy zomrie. Tento dokument, ktorý má štandardne formu notárskej zápisnice, môže takisto obsahovať pokyny alebo obmedzenia týkajúce sa právnych záväzkov firmy, čím sa minimalizuje riziko nežiaducich právnych problémov v budúcnosti. Taktiež môže obsahovať hodnoty a vízie zakladateľa, ktoré by mali byť dodržiavané aj po jeho odchode. To všetko napomáha zachovať kultúru a identitu firmy aj v budúcnosti.

Nadačný fond

Čo však v prípade, ak podiel vo firme zdedia potomkovia, ktorí ešte nie sú plnoletí a ak sa chce zakladateľ a vlastník firmy navyše postarať nielen o svoje deti a vnukov, ale aj o ďalšie generácie? A zároveň chce, aby sa s peniazmi, ktoré odkázal svojim vnukom a pravnukom, nakladalo hospodárne? Na tento účel môže poslúžiť nadačný fond. Je to efektívny  nástroj na správu finančných prostriedkov a aktív, ktoré môžu byť rozdelené medzi potomkov.

Rodina môže vďaka nemu ochrániť majetok pred ľahkovážnym nakladaním zo strany neplnoletých dedičov či ich poručníkov, môže podporovať vybraných členov rodiny, plánovať nástupníctvo a lepšie sledovať spoločné ciele.

Založenie nadačného fondu môže mať pre potomkov zakladateľa rodinnej firmy významný vplyv. Z nadačného fondu je možné čerpať prostriedky na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť či na rozvojové programy. Tie môžu zahŕňať štipendiá, tréningy a mentorstvo, ktoré pomáhajú mladším generáciám rozvíjať svoje schopnosti, alebo sa pripraviť na budúce vedenie firmy. Finančné prostriedky z neho môžu byť použité aj na financovanie nových projektov, inovácií výskumu a vývoja alebo na podporu podnikateľských začiatkov.

Čerpanie prostriedkov z nadačného fondu je podmienené splnením vopred stanovených pravidiel, ktoré určí zakladateľ, napríklad, aby bol potomok zamestnaný, ak sa bude uchádzať o takto vyčlenené rodinné peniaze.  Fondy však veľmi často slúžia aj na podporu charitatívnych a filantropických iniciatív, ktoré ladia s cieľmi a hodnotami rodiny.

Nadačný fond je tak jedným z efektívnych nástrojov, ktorý pomáha zachovať hodnoty a dedičstvo rodiny, posilňovať rodinnú identitu a spolupatričnosť a v neposlednom rade môže prispieť k pozitívnejšiemu vnímaniu firmy v očiach verejnosti a zlepšiť jej reputáciu.

Potrebujete pomôcť s ochranou rodinného majetku? Neváhajte sa na nás obrátiť, sme tu pre vás!

Prečítajte si ďaľšie články

12. decembra 2021

Najväčší majetkový presun od „víťazného“ februára?

Prečítať viac

4. mája 2022

Ako odovzdať rokmi budovaný majetok potomkom?

Prečítať viac

19. mája 2022

Fórum „Rodinný biznis 2022“

Prečítať viac