Budujeme moderný family
office a zameriavame
sa predovšetkým na
4 základné oblasti

Keďže v našom geopriestore bola kontinuita budovania rodinného majetku na niekoľko generácií prerušená, pracujeme na tom, aby sme priniesli a vhodne interpretovali pozitívne skúsenosti z krajín, kde je táto prax dlhodobo prítomná. Učíme sa na príkladoch „úspešne bohatých“ a navrhujeme optimálne spôsoby ochrany a zveľaďovania rodinného majetku vždy pre konkrétneho klienta na mieru. Naším cieľom je zastrešiť čo najširší rozsah aspektov rodinného majetku, preto budujeme tím externých poradcov, s ktorými túto problematiku diskutujeme.

Family office

Rodinné podnikanie si často vyžaduje vytvorenie špecifických štruktúr správu investícií a majetku, plánovanie nástupníctva a transferu majetku na nasledujúce generácie. Poslaním Family Office je poskytnúť rodine svoje know how a pomôcť jej nastaviť procesy tak, aby ju ochránili a súčasne pomohli zveľadiť jej majetok. Našim klientom pomáhame definovať pravidlá užívania rodinného majetku ako celku. Sme presvedčení, že len jasne definované pravidlá pri správe majetku pomôžu zastaviť jeho prípadné znehodnotenie v budúcnosti.

Dôležitým faktorom je taktiež výchova nasledujúcich generácií v zmysle zodpovednosti voči rodinnému majetku. Sme partnerom pri komplexnej správe rodinného majetku, vytvárame procesy, vďaka ktorým je rodina schopná svoj majetok efektívne chrániť a budovať. Rovnako participujeme na plánovaní jednotlivých obchodných aktivít, poskytujeme daňové a účtovnícke poradenstvo.

Mám záujem
Medzigeneračný prechod

Kým rodiny boli vždy stavebnými bunkami spoločnosti, rodinné podniky sú základným kameňom hospodárstva. Slovenská spoločnosť stojí na prahu jedného z kľúčových období svojho vývoja – vôbec prvého medzigeneračného prechodu v novodobých dejinách. V porovnaní s inými európskymi krajinami, kde medzigeneračný prechod dlhodobo prakticky funguje, Slovensko na túto cestu zatiaľ len nastupuje. Zakladatelia rodinných podnikov v priebehu ostatných dekád vytvorili významný základ pre budúcnosť nielen svojich rodín, ale i blízkych, či vzdialenejších komunít. Úspešný prechod rodinného majetku je preto dôležitým krokom na zachovanie kontinuity a ďalšieho rozvoja tohto segmentu hospodárstva.

Mám záujem
Správa rodinných nadácií a zvereneckých fondov

Jedným zo spôsobov ochrany rodinného majetku je jeho vyčlenenie do osobitných štruktúr správy: do rodinného nadačného forndu alebo do zvereneckého fondu. Každá z týchto štruktúr má svoje osobitné charakteristiky, pričom však obe sú vhodnými nástrojmi na zachovanie hodnoty rodinného majetku. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti so zakladaním a správou zvereneckých a rodinných nadačných fondov, vieme pripraviť individuálne riešenie pre každého klienta, rešpektujúce jeho priania a zohľadňujúce charakter a špecifiká jeh podnikateľských a rodinných štruktúr.

Mám záujem
Správa majetku

Finančný majetok, ktorý rodina postupne budovala je špecifickou témou. Správa rodinného majetku je zásadnou službou pre uchovanie, zveľaďovanie a medzigeneračný prechod vybudovaného rodinného bohatstva.

Kombináciou finančného, investičného, daňového a právneho poradenstva spolu s manažmentom rizík pomáhame vytvárať hodnoty, ktoré pretrvajú.

Mám záujem